Parken

De parken zijn ingeplant zoals voorzien in het RUP. De parken zijn zodanig ingericht dat de effectieve beplante oppervlakte in zijn omvang maximaal is. Het buurtpark (tegen de Salvatorstraat) heeft de naam “Van Crombrugghepark” als verwijzing naar de (daar) vroeger ingeplante stoomwerk- en vlasspinnerij terwijl het woonpark “Sassevaartpark” als naam heeft.

Van Crombrugghepark

Deelzones: Het “Speelpark” langs de Sint-Salvatorstraat.

Beeldtypologie: Open grasruimte met gestrooide hoogstammen. Buffergroen met groenblijvende struiken, langs Noord- en West-muren. Grastaluds die een intimiteit aan de ruimte geven en mogelijke circulatieshortcuts ontraden.
“Uitbollende” kronenrij langs de Sint-Salvator straat als groene baken en betekening naar de buurt. Herhaling van dit principe met de parking in de zuidwest richting onder een kronendak.

Specifiek ruimtelijke invulling: Parkje dat de interactie zoekt met de buurt en zich als dusdanig in die richting openstelt. Speeltoestellen voorzien in een beperkter deel naar de straat toe. De nadruk van het verblijf ligt op intimiteit en rust.

Het “Verblijfspark” Sassevaartpark

Beeldtypologie: Open grasruimte met gestrooide hoogstammen aan de Noordkant. Typologie van in “scherven” geschoren hagen die een blokken-ritmiek organiseren, waardoor ook de opening richting Noord, wordt afgeschermd. In die hagen staan ook Hoogstammen. Verzonken grasveld met op de kering zitmogelijkheid. Dat verzinken en de omgevende bankstructuur, ontraadt een eventuele circulatie-shortcut. Op een inversieve manier tav het andere parkje t.t.z., verzonken, waar in het andere parkje de differentiatie in taluds wordt gezocht.

Specifiek ruimtelijke invulling: Parkje dat intimiteit en rustig verblijf vooropstelt. Richt zich meer op de bewoners. Kan op een zachte manier toegeëigend worden door die bewoners i.f.v. bijvoorbeeld een tijdelijk buurtevenement.